O e-Škole DOS-evima

Naslovnicae-ŠkoleO e-Škole DOS-evima

Pristup sadržajima


Da biste odabrali sadržaj koji želite koristiti kliknite na ikonu predmeta na vizualnom izborniku.

Sadržaj je dostupan cjelovito za cijeli predmet i razred ili podijeljen na manje samostalne module. Također, dostupni su i manji samostalni interaktivni sadržaji za međupredmetne teme. 

Klikom na ikonu „popis modula“ otvora se popis pojedinačnih modula odnosno samostalnih interaktivnih sadržaja za međupredmetne teme. Na dnu popisa, klikom na ikonu "Komplet", pristupa se cjelovitom sadržaju za predmet i razred. 

Sadržaj možete koristiti online (ikona globusa) ili preuzeti na vlastito računalo (ikona zaslona). 

Ako je uz digitalni obrazovni sadržaj dostupan i Priručnik za nastavnike, u padajućem izborniku odaberite i preuzmite format u kojem ga želite koristiti.

Neke je sadržaje moguće preuzeti na mobilni uređaj i kao mobilne aplikacije. Ukoliko je ta opcija dostupna, kliknite na odgovarajuću ikonu ovisno o vrsti mobilne platforme koju koristite (iOS, Android ili Windows).


Otvoreni sadržaji


Uz svaki sadržaj dostupna je tehnička dokumentacija, dokument u kojem je opisana tehnička izvedba i načini na koje je moguće mijenjati ili dorađivati dijelove sadržaja, elemente i resurse.

Tehničke dokumentacije za sve dosad izrađene e-Škole DOS-ove dostupne su putem opcije “Povezanost materijala“ za svaki pojedinačni sadržaj ili u ovoj kolekciji (za pristup kolekciji potrebna je prijava u sustav).


O e-Škole digitalnim obrazovnim sadržajima

Na ovoj stranici dostupni su digitalni obrazovni sadržaji za niz nastavnih predmeta i sve međupredmetne teme od 5. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole.

Sadržaji pokrivaju gradivo prema kurikulumu za pojedini predmet ili međupredmetnu temu i razred. Sadržaji za nastavne predmete su izrađeni su modularno tako da nekoliko modula pokriva kurikulum pojedinog razreda. Uz mogućnost korištenja cjelovitog sadržaja za cijeli razred, svaki se modul može preuzeti i koristiti samostalno. Sadržaji za međupredmetne teme su kratki interaktivni sadržaji sastavljeni od nekoliko interaktivnih i multimedijskih elemenata usmjerenih na pojedinu međupredmetnu temu.

Digitalni obrazovni sadržaji izrađeni su u sklopu programa “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće”.